fbpx

§ 1

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Gdyby wszystko było możliwe” realizowanym przez Fundację Strefa Innowacji.
 2. Działania realizowane są na rzecz Uczestników Konkursu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3
 3. Działania konkursowe realizowane są od 31.03.2021 do 30.06.2021.

§ 2

                                                         Założenia Konkursu

 1. Celem Konkursu jest udostępnienie usługi coachingu indywidualnego osobom z niepełnosprawnością wzroku, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i potrzebują przy tym wsparcia.
 2. Zaplanowane w Konkursie działania obejmują:
 3. Zebranie mailowo od chętnych osób z dysfunkcją wzroku odpowiedzi na pytanie „Gdyby wszystko było możliwe, to co zmieniłabyś / zmieniłbyś w swoim życiu”.
 4. Weryfikacji, czy autorzy prac spełniają warunki uczestnictwa w konkursie.
 5. Wyłonienie z otrzymanych odpowiedzi czterech najciekawszych historii, których autorzy wykazują gotowość do wdrożenia konkretnych zmian w swoim życiu.  
 6. Sesje coachingowe odbędą się online, za pośrednictwem programu Zoom. Każdy Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.

§ 3

Zasady uczestnictwa

 1. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem zostanie zamieszczone na stronie www Fundacji oraz upowszechnione w mediach społecznościowych. Zebranie odpowiedzi odbędzie  się drogą mailową na adres a.mikolajewska@strefai.org.pl
 2. W Konkursie udział mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. posiadają dysfunkcję wzroku potwierdzone ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,  
  1. są pełnoletnie,  
  1. mieszkają na terenie Polski.
 3. Procedura przystępowania do Konkursu  obejmuje następujące etapy:
  1. przesłanie przez autora odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym,            
  1. w przypadku zakwalifikowania się do bezpłatnych sesji coachingowych: przekazanie dokumentów potwierdzających posiadany stopień niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
 1. Sesje coachingowe z wybranymi osobami odbędą się online na platformie Zoom w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2021r. na zasadach określonych w trakcie pierwszej sesji. Udział w sesjach jest bezpłatny.
 2. W razie rezygnacji uczestnika z udziału w coachingu na miejsce tej osoby wybierana jest kolejna osoba, autor/ka najciekawszej historii.

§ 4

Dane osobowe w Konkursie

 1. W związku z organizacją Konkursu, Fundacja Strefa Innowacji przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych ogranicza się do imienia, nazwiska i adresu mailowego. Ponieważ Konkurs skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku niezbędne jest też podanie nam informacji dotyczącej niepełnosprawności Uczestnika Konkursu. Informacja ta służy do zweryfikowania kwalifikowalności Uczestnika do udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzamy w celach związanych z realizacją Konkursu opisanych w § 2 Regulaminu. Dane przetwarzamy również w celach kontaktowych w związku z realizacją Konkursu.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest realizacja Konkursu w oparciu o cele statutowe Fundacji, jak również na podstawie zgody. Zgoda dotyczy przetwarzania danych o niepełnosprawności Uczestnika Konkursu.
 5. Brak udzielenia Fundacji zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz brak przesłania skanu orzeczenia o niepełnosprawności jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. 
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu, ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.
 8. W każdej chwili osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu na podstawie jej zgody, ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliła Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Realizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

...