fbpx

Deklaracja dostępności moodl PL

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kursy.strefai.org.pl

Fundacja Strefa Innowacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.kursy.strefai.org.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Szymczak, t.szymczak@strefai.org.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602815808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Fundacja Strefa Innowacji

Przy Forcie 12/39
02-495 Warszawa

Siedziba fundacji zlokalizowana jest w dzielnicy Warszawa-Ursus przy ulicy Przy Forcie 12, na szóstym piętrze. Przed budynkiem jest parking, brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do klatki schodowej, prócz schodów, jest podjazd dla wózków. W budynku jest winda, znajduje się na poziomie tym samym co wejście do budynku. Winda jest dostosowana do osób na wózku, przyciski w windzie mają oznaczenia w alfabecie Brajla.

Dodatkowe informacje

Fundacja nie przyjmuje beneficjentów w siedzibie. W razie konieczności spotkania prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty dzwoniąc pod numer telefonu lub pisząc na adres mailowy – dane w zakładce Kontakt na głównej stronie fundacji, adres strony: WWW.strefai.org.pl.

...