Informacje ogólne

 

Fundacja Strefa Innowacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strefai.org.pl.

 
  • Data publikacji strony internetowej:2020-04-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01
 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treść niedostępna

 

Na stronie głównej znajduje się formularz Newsletter, który nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami. Może być to problematyczne dla osób korzystających z czytników ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres mailowy lub dzwoniąc telefonicznie – dane w zakładce kontakt. Kwestie niskiego kontrastu, widocznego fokusu, obsługi portalu na urządzeniach mobilnych będą przedmiotem aktualizacji serwisu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 
  • Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-31
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-01
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Szymczak, t.szymczak@strefai.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602815808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo:

 
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Żądanie musi zawierać:  
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.  

Skargi i odwołania

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Fundacji: ul. Dzieci Warszawy 11/34 02-495 Warszawa

  Siedziba Fundacji zlokalizowana jest w dzielnicy Warszawa-Ursus, przy ulicy Dzieci Warszawy 11 na szóstym piętrze. W budynku jest winda. Przy wejściu do klatki schodowej jest podjazd dla wózków. Przed budynkiem jest parking, ale brak jest miejsca dla osób niepełnosprawnych.   Fundacja nie przyjmuje beneficjentów w siedzibie.
...